Batch Details - January 2017

Pragati Dubey

Sreenidhi K.S

Abin Varghese

Alhad Parashtekar

Anup Kumar Shahi

Prasanna Ravindran KamalPrakash Nair

Sourabh Mehta

Subramoni Hariharan

Rahul Raj